Dokumentacja techniczno- ruchowa separatorów koalescencyjnych

Instrukcja montażu separatorów koalescencyjnych

Opis produktu:

Separatory węglowodorów są urządzeniami przepływowymi. Separacja w nich odbywa się grawitacyjnie, różnica gęstości powoduje sedymentacje ciężkich substancji tj. piasek, błoto i flotację lekkich tj. substancje ropopochodne. Służą do oczyszczania wód deszczowych i procesowych
z substancji ropopochodnych pochodzących z kontaktu pojazdów mechanicznych z podłożem np. stacje benzynowe, myjnie, parkingi, garaże podziemne, stacje obsługi technicznej pojazdów, autostrady. Urządzenia te należy instalować jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń. Separatory muszą być regularnie opróżniane i czyszczone. Dobór separatora oparty jest
o powierzchnię terenu, intensywność opadów, przepustowość nawierzchni, ilości wody pobieranej
do mycia.

Właściwości:

 • odporne na korozję (nie wymagają konserwacji)

 • możliwość instalacji przy wysokim poziomie wód gruntowych

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna

 • całkowicie szczelne i nieprzepuszczalne

 • gładkie ściany wewnętrzne zapobiegają przyleganiu tłuszczu

 • mogą służyć jako urządzenia wolnostojące jak i być posadowione w gruncie

 • mogą współpracować z urządzeniami tworzącymi ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków lub stanowić urządzenia asenizacji indywidualnej

Instalacja separatora:

 1. Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony.

 2. Przy wyborze miejsca posadowienia separatora należy dokonać inspekcji warunków gruntowo-wodnych w celu ustalenia:

a) sposobu balastowania bądź kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie wód gruntowych;

b) możliwości wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypki i obsypki (ewentualnie

potrzeby dowozu innego materiału).

 1. Posadowienie separatora powinno zapewnić swobodne manewrowanie środków transportu.

 2. Osadzenie zbiornika w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych może odbyć się przez wykonanie wokół dolnej części separatora opaski dociskowej z półsuchego betonu o szerokości około 500 mm i grubości 150 mm.

 3. Separator nie może być bezpośrednio posadowiony na następujących gruntach: glina
  i inne grunty spoiste, torfy, grunty nienośne.

 4. Przy posadowieniu separatorów w okresie zimowym należy zwrócić uwagę czy podsypka i osypka nie zawierają śniegu, brył lodu itp.

 5. Nie należy lokalizować zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku konieczności wykonania drogi przejazdowej nad zbiornikiem należy wykonać płytę żelbetową odciążającą zbiornik.

 6. Jeżeli w wykopie jest układany więcej niż jeden zbiornik, to odległość pomiędzy zbiornikami nie może być mniejsza niż 100 cm.

 7. Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika. Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do ścian dolnej połowy zbiornika podczas jego zakopywania.

 8. Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości od 20 do 25 cm, i dobrze ją zagęścić. Każdorazowo podsypkę i obsypkę separatora należy wykonać z gruntu piaszczystego średnioziarnistego. Obsypkę i zagęszczanie prowadzić równolegle z napełnianiem zbiornika wodą do wysokości roboczej, zgodnie
  z charakterystyką separatora.

 9. Szczelność zbiornika jest sprawdzana u wytwórcy i jest gwarantowana użytkownikowi.

 10. Całkowity spadek wzdłuż separatora, określony jako różnica pomiędzy poziomem dna wlotu i dna wylotu powinien wynosić co najmniej 70 mm.

 11. Zbiornik należy wypoziomować i podłączyć instalację ściekową, zasypać wykop do poziomu gruntu.

 12. Separatory koalescencyjne są przystosowane do montażu osprzętu elektrycznego. Sygnalizacja alarmowa może być świetlna, dźwiękowa lub kombinowana.

 

Budowa:

 

 • zbiornik z polietylenu z piaskownikiem

 • pokrywa z polietylenu z uszczelką

 • króćce wlotowy i wylotowy

 • wkładka koalescencyjna

 • zawór pływakowy